آشنایی با مبدل حرارتی

آشنایی با مبدل حرارتی  معرفی مبدل حرارتی (heat exchanger) تجهیزی است که در آن تبادل حرارت بین دو سیال یا منبع سرد و گرم صورت می گیرد. هدف از بکارگیری آن، خنک کردن یا گرم کردن یک سیال به کمک سیال دیگر، دفع حرارت به محیط و یا خنک کردن و گرم [...]